Svenska / English

↑ Return to Tjänster

Lönsamhetsanalys

Upptäck nyttan med lönsamhetsanalys

Lönsamhetsanalys handlar i grunden om att förstå vad som driver kostnader och intäkter och hur detta faktiskt är kopplat till kunder och produkter. Erfarenheten har visat att en stor medvetenhet om vad som verkligen driver lönsamheten leder till tydliga förbättringar – både av det faktiska resultatet samt effektiviteten internt.

En lönsamhetsanalys utförd av Astrada är alltid skräddarsydd för att passa perfekt till kundens rådande behov. Vilken tid och omfattning som ett sådant projekt innebär varierar väldigt mycket beroende på företagets storlek och verksamhetens komplexitet. Slutmålet är inte bara att få igång mjukvarulösningen rent tekniskt, utan snarare gäller det att skapa en förståelse kring vilka produkter och/eller kunder som verkligen är lönsamma och få hela organisationen att sträva i den riktning som lönsamhetsanalysen pekat ut – både i det dagliga arbetet och i det långsiktiga strategiska beslutsfattandet.
Baserat på erfarenheter från en mängd lönsamhetsanalyser och installationer av Astrada4 har en projektmodell utvecklats. Den ska ses som en process, bestående av ett antal huvudsteg:

  • Resursanalys
  • Datafångst
  • Kalkylmodell
  • Installation och systemintegration
  • System- och acceptanstest

Kontakta oss >